OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Plán činnosti na rok 2022

Plán činnosti na rok 2021

Výročná schôdza SZCH sa uskutoční 1. marca 2020 o 13:30 hod. na ZŠ Kudlovská Humenné.

 

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2020
4. Plán práce na rok 2021
5. Správa o hospodárení s financiami
6. Správa o registrácií králikov
7. Voľba kandidátov na VČS OV SZCH
8. Dobrovoľný zápis garantov
9. Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11. Záver